Algemene Voorwaarden (B2B – Zakelijk)

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Pinatafabriek.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Zakelijke klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Pinatafabriek.nl;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Zakelijke klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Zakelijke klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Zakelijke klanten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Pinatafabriek.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Zakelijke klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Pinatafabriek.nl
Pinatafabriek.nl, onderdeel van Piñata Factory Europe B.V.
Edisonweg 7-17
3208 KB Spijkenisse
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 92554083
Btw-identificatienummer: NL866097855B01

Indien de activiteit van Pinatafabriek.nl is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien Pinatafabriek.nl een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pinatafabriek.nl en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en Zakelijke klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Zakelijke klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Pinatafabriek.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de Zakelijke klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Zakelijke klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Zakelijke klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Zakelijke klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Zakelijke klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Zakelijke klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pinatafabriek.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Zakelijke klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Pinatafabriek.nl de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Zakelijke klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de Zakelijke klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Pinatafabriek.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Zakelijke klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

4. De producten worden zo goed als mogelijk omschreven. De afmetingen van handgemaakte producten (in centimeters of millimeters) zijn zo precies mogelijk maar omdat het een handgemaakt product betreft, kan het geleverde product hiervan afwijken.
5. Alle aanpassingen in prijs en uitvoering van het product zijn voorbehouden. De aangeboden producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
6. Producten die opdrukken/bedrukkingen, waaronder logo’s of ander soort grafische weergaven, bevat kunnen voor reclame doeleinden gebruikt worden door Pinatafabriek.nl. Zakelijke klant verklaart hierbij toestemming te hebben van de auteursrechthebbende en verleend aan Pinatafabriek.nl toestemming om dit te mogen gebruiken op haar producten.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Zakelijke klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Zakelijke klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pinatafabriek.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Pinatafabriek.nl is bevestigd, kan de Zakelijke klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Pinatafabriek.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Zakelijke klant elektronisch kan betalen, zal Pinatafabriek.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Pinatafabriek.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Zakelijke klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Pinatafabriek.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Pinatafabriek.nl zal bij het product of dienst aan de Zakelijke klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Zakelijke klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Pinatafabriek.nl waar de Zakelijke klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Zakelijke klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Pinatafabriek.nl deze gegevens al aan de Zakelijke klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten en/of diensten geldt er voor Zakelijke klanten geen herroepingsrecht.

Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Pinatafabriek.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Pinatafabriek.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Pinatafabriek.nl dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Zakelijke klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
1. Pinatafabriek.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, conform de opgestelde offerte, aanbetalingsfactuur en/of aankoopbewijs.
2. Een door Pinatafabriek.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Zakelijke klant op grond van de overeenkomst tegenover Pinatafabriek.nl kan doen gelden.
3. Bij handgemaakt werk kan de Zakelijke klant de producten niet retourneren.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. Pinatafabriek.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Zakelijke klant aan Pinatafabriek.nl kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Zakelijke klant hiervan uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Zakelijke klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Pinatafabriek.nl het bedrag dat de Zakelijke klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Pinatafabriek.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Pinatafabriek.nl tot het moment van bezorging aan de Zakelijke klant of een vooraf aangewezen en aan Pinatafabriek.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De Zakelijke klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De Zakelijke klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De Zakelijke klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Pinatafabriek.nl voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Zakelijke klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Zakelijke klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Zakelijke klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 11 – Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Zakelijke klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Zakelijke klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan Zakelijke klanten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Zakelijke klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Pinatafabriek.nl te melden.
4. In geval van wanbetaling van de Zakelijke klant heeft Pinatafabriek.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Zakelijke klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Voor Zakelijke klanten geldt er bij oplevering van de producten een directe betalingsverplichting. Indien er geen betalingstermijn staat vermeld op de factuur, geldt er een maximale betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Pinatafabriek.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pinatafabriek.nl, nadat de Zakelijke klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Pinatafabriek.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pinatafabriek.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Zakelijke klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Pinatafabriek.nl en de Zakelijke klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Zakelijke klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Zakelijke klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.